Perspektiven an Entwecklung vu Jonglënster

Hei fannt dir den Artikel aus der Broschüre ’20 Jor Laangwiss’ iwwert  d’Perspektiven an Entwécklung vun der Gemeng Jonglënster. Hei sinn all aktuell Projeten opgefouert an kommentéiert.

LAANGWISS 20 JOR – Artikel zweisprachig  (PDF Fichier)