Eischten Ablëck an di nei Tennishal mat 4 Terrainen an an di nei Sportshal!

D’CSV an d’DP féiere Gespréicher en vue vun engem Koalitiounsprogramm fir déi nächst 6 Joer:

Hei de Pressecommuniqué:

Pressecommuniqué

MERCI!!

Mir soë villmools Merci fir är Präsenz a virun allem är Froën an Ureegungen zu eisem Bilan 2011-2017 an onsem Wahlprogramm op onse Wahlversammlungen zu Gonneréng, Jonglënster a Buerglënster.

Hei e puer Impressioune vun onse Versammlungen:

Eise Bilan 2011 – 2017

Romain Reitz, Bürgemeister Junglinster und Spitzenkandidat der CSV Junglinster:

“In der letzten Legislaturperiode wurde in der Gemeinde Junglinster viel geleistet und umgesetzt. Die beachtlich hohe Zahl umgesetzter oder angestoßener Projekte der aktuellen CSV-Mannschaft spricht für sich.”

“BILAN 2011-2017” HIER HERUNTERLADEN

Romain Reitz, bourgmestre de Junglinster et tête de liste du CSV Junglinster:

“Au cours de la dernière période législative, des efforts considérables ont été déployés dans notre commune et de nombreux projets ont été réalisés.”

TELECHARGEZ ICI LE BILAN DES ANNEES 2011-2017

Romain Reitz, mayor of Junglinster and leading candidate of the CSV Junglinster:

“A lot has been accomplished in the commune of Junglinster during the last legislative period”

DOWNLOAD “BILAN 2011-2017” HERE

MIR KOMME BEI IECH!

Am Kader vun de Gemengewale stellt d’CSV Jonglënster eng nei Initiativ vir. Mir proposéieren eng participativ Approche hei fir dat jidderee soll d’Méiglechkeet kréie seng Iddien a Propositiounen ons matzedeelen. Déi fléissen da mat an eist Konzept fir onse Walprogramm. Mir maachen hei an dësem Kader eng Rei Trëppeltier an och 3 zentral Versammlungen.
Den Detail fannt dir hei am Flyer, deen och an all Haushalt an der Gemeng ausgedeelt gëtt. Wie wëll, kann och ons online Enquête matmaachen iwwert de link: https://maachmat.csv.lu Iwwert dëse Wee ka jiddereen da seng Uertschaft auswielen an ons seng Meenung a Propositiounen zoukomme loossen.
Mir freeën eis op äre Feedback.