Op de Punkt – Iwwersiicht

Den Op de Punkt 06/2017 ass do

Themen 06/2017: ROMAIN REITZ zu den Themen Jugendhaus, Schulen und Betreuungsstrukturen TOM WEBER: Eine Maison Relais für ALLE Kinder der Gemeinde. FRANCOISE HETTO: Fragen an’s Parlament. CHANTAL SASKA: Aktiv im Alter, KEIN Luxus PHILIPPE TRIERWEILER: Neue Sportinfrastrukturen An: d’Matmaach Box

Weider liesen