Comité

Président
Françoise
Hetto-Gaasch
Vice-Président
Jean
Boden
Romain
Reitz
Secrétaire
Sven
Conter
Trésorier
Marc
Weydert
Membre
Francine
Colling-Kahn
Henri
Feltgen
Wally
Fiedler
Ali
Frisch
Patrick
Gros
Jutta
Kanstein-Bothe
Pierre
Muller
Marco
Pez
Raphaël
Rippinger
Chantal
Saska-Toussaint
Tessy
Schlesser-Theis
Michel
Schuller
Werner
Vaessen
Marco
Weber