Comité

Président
Tom
Weber
Vice-Président
Mireille
Hinkel-Tadaszak
Gilles
Schlesser
Secrétaire
Jean
Boden
Trésorier
Marc
Weydert
Membre
Francine
Colling-Kahn
Pierre
Eberhard
Jean-Claude
Feltes
Henri
Feltgen
Patrick
Gros
Françoise
Hetto-Gaasch
Robert
Marcy
Pierre
Muller
Marco
Pez
Romain
Reitz
Raphaël
Rippinger
Chantal
Saska-Toussaint
Tessy
Schlesser-Theis
Raphael
Schmitz
Michel
Schuller
Philippe
Trierweiler
Marco
Weber
Patrick
Weydert