Skip to content

Mir komme bei iech

Am Dialog mat jidder Bierger !

Meng Gemeng! Matdenken, Matschwätzen, Matgestalten ! Sot ons wou an Zukunft fir Iech d’Prioritéiten solle leien a wat soll verännert ginn! 

Dialoguer avec tous les citoyens !

Ma commune! Réfléchir, s’échanger et faire bouger les choses ensemble! Précisez vos priorités pour l’avenir et  les changements souhaités!

In dialogue with every citizen !

My commune! Imagining, discussing and moving forward together! Tell us your priorities for the future and the changes you desire!

Diálogo com todos os cidadãos !

A minha comunidade! Reflectir, trocar e fazer as coisas acontecerem em conjunto! Especifiquem as vossas prioridades para o futuro e as mudanças desejadas!

Beitrag deelen