Skip to content

Eis Sektioun Gemeng Jonglënster

dat ass eis sektioun

Säit méi wéi 18 Joer hu mir d’Chance dierfe Verantwortung ze iwwerhuelen, an ënnert anerem och de Poste vum Buergermeeschter ze besetzen an eng Koalitioun ze forméieren. Dëst waren den Denis Dimmer, d’Françoise Hetto-Gaasch, d’Francine Colling-Kahn an de Romain Reitz. Mir sinn immens frou säitdeem d’Gemeng Jonglënster maassgeeblech an allen Ebenen ze gestalten, ze moderniséieren a fit fir d’Zukunft maachen. Aktuell gi mir am Schäfferot duerch eisen 1.Schäffen, Raphaël Schmitz, vertrueden.

  • chrëschtlech
  • sozial
  • vollekspartei

Comité

Président: Raphaël SCHMITZ

Vice-Présidente: Mireille HINKEL-TADASZAK

Vice-Président: Gilles SCHLESSER

Secrétaire: Jean BODEN

Trésorier: Marc WEYDERT

Membres:
Karina ABDELKADER
Gilles EMERINGER
Chris FEDERSPIEL
Jessica FELTES
Carole FRANK
Annick FREIMANN
Patrick GROS
Colette MARMANN-SANTANA
Fabrice MOUSEL
Pierre MULLER
Romain REITZ
Chantal SASKA-TOUSSAINT
Raphael SCHMITZ
Michel SCHULLER
Philippe TRIERWEILER
Marie Louise UWIZEYE ERNZEN
Marco WEBER
Mich WEBER
Marc WEYDERT
Patrick WEYDERT

Aus dem Gemengerot

Wat leeft am Gemengerot? Mir informéieren Iech.